Winkelmand

 • Makkelijk bestellen via uw eigen Bestellijst. [keuzebalk hierboven] Voeg artikel toe op uw bestellijst door het aantikken van het hartsymbool.

ALGEMENE LEVERVOORWAARDEN SERVICE GROOTHANDEL TE LINDERT

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Te Lindert: Service Groothandel te Lindert Aalten gevestigd Vierde broekdijk 10e 7122 JD Aalten.
 • wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met Te Lindert een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

2 Op alle door Te Lindert gedane aanbiedingen, alle met te Lindert gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met te Lindert, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Te Lindert. Artikel 2: Aanbiedingen

1 Alle door Te Lindert aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn in de aanbiedingen is gesteld aan acceptatie, zijn door Te Lindert gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn voor Te Lindert slechts bindend indien dit door Te Lindert in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomsten 1 Een aan Te Lindert verstrekte opdracht zal door Te Lindert schriftelijk of elektronisch aan wederpartij worden bevestigd, doch dit laat onverlet de bevoegdheid van Te Lindert om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen dan de opdrachtbevestiging te bewijzen.

2 Voor de bepaling van de inhoud van de overeenkomst is de door Te Lindert gedane aanbieding of, indien die daarvan afwijkend is, de opdrachtbevestiging, doorslaggevend.

3 Voor overeenkomsten, leveringen, opdrachten, waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4 Elke overeenkomst wordt door Te Lindert met wederpartij aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij, op het moment dat Te Lindert conform artikel 5 tot levering overgaat, naar het oordeel van Te Lindert voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de uit de overeenkomst voor wederpartij jegens Te Lindert voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij wederpartij reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar het oordeel van Te Lindert voldoende wijze heeft zekergesteld.

Artikel 4: Prijzen

1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven en zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is Te Lindert gerechtigd om de geoffreerde respectievelijk overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2 Tenzij anders vermeld, zijn de door Te Lindert opgegeven prijzen gebaseerd op levering franco huis bij aflevering binnen Nederland en op levering af fabriek bij levering buiten Nederland.

Artikel 5: Levering, levertijd, transport en risico

1 Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling danwel een gedeelte daarvan. Te Lindert is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deze deelleveranties afzonderlijk te factureren.

2 Een door Te Lindert aangegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Slechts indien een levertijd schriftelijk als bindend is overeengekomen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Te Lindert niet binnen deze termijn de bestelde zaken heeft geleverd, doch niet dan nadat hij Te Lindert bij aangetekend schrijven een redelijke termijn heeft gegund om alsnog te leveren en evenmin indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 6.

4 Indien een levertijd niet als bindend overeengekomen is, en Te Lindert gedurende twee maanden na het verstrijken van de geoffreerde leveringstermijn niet tot levering is overgegaan, heeft wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, echter niet dan nadat hij Te Lindert bij aangetekend schrijven een redelijke termijn heeft gegund om alsnog te leveren.

5 In geval van overschrijding van een levertijd, al dan niet bindend, danwel ontbinding van de overeenkomst wegens overschrijding van de levertijd, heeft wederpartij geen aanspraak op enige schadevergoeding van Te Lindert.

6 Indien is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden op afroep, dan is wederpartij verplicht de betreffende zaken binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen.

7 Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde zaken zijn afgeroepen, is Te Lindert gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan wederpartij af te leveren en betaling daarvan te vorderen.

8 Wederpartij is verplicht de door hem bij Te Lindert gekochte en door Te Lindert ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Bij weigering af te nemen is wederpartij direct in verzuim.

9 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan Te Lindert gegeven is, door Te Lindert als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat Te Lindert enige aansprakelijkheid draagt.

10 Het risico van verlies of beschadiging van door Te Lindert aan wederpartij verkochte zaken gaat op wederpartij over op het moment dat de zaken aan het overeengekomen afleveradres worden aangeboden, ongeacht of de zaken worden geaccepteerd, danwel, indien levering af fabriek is overeengekomen, op het moment dat de zaken aan de vervoerder of verlader zijn afgegeven.

Artikel 6: Overmacht

1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: alle omstandigheden buiten de wil van Te Lindert opgekomen die van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst door wederpartij redelijkerwijs niet van Te Lindert verlangd kan worden, zoals bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, het niet, niet behoorlijk of niet tijdig leveren door leveranciers van Te Lindert en alle

andere omstandigheden, die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren.

2 In geval van overmacht zal de levertijd met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid verlengd worden, dan wel is Te Lindert gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is alsdan niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1 Te Lindert is niet aansprakelijk voor schade welke het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van zijn ondergeschikten en de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2 Indien Te Lindert aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het door Te Lindert met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag, danwel indien ter zake geen dekking wordt geboden, tot het netto factuurbedrag van de schadeveroorzakende zaken.

3 Te Lindert is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade ontstaan bij wederpartij of derden.

4 Wederpartij vrijwaart Te Lindert voor aanspraken van derden aangaande letsel en zaakschade indien en voor zover deze aanspraken hoger zijn dan het door ons ter zake verzekerde bedrag, alsmede voor alle aanspraken van derden aangaande bedrijfsschade.

5 Te Lindert is evenmin aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het gebruik van geleverde zaken tot een doel waarvoor de zaken niet geschikt zijn. Wederpartij dient zelf de geschiktheid van de geleverde zaken voor een ander doel dan waarvoor Te Lindert heeft aangegeven dat ze geschikt zijn, te onderzoeken. Een dergelijk onderzoek kan echter nooit leiden tot aansprakelijkheid van Te Lindert ter zake.

Artikel 8: Reclames

1 Tekorten in de inhoud danwel het aantal van de om verpakkingscolli dienen schriftelijk binnen een werkdag na ontvangst van de zaken aan Te Lindert te worden gemeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Te Lindert zal na gegrondbevinding van de melding zo spoedig mogelijk tot nalevering overgaan.

2 Reclames ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden ingediend, danwel, indien het een verborgen gebrek betreft, binnen 8 dagen na constatering, terwijl reclames ten aanzien van verborgen gebreken uiterlijk binnen twee maanden na aflevering kunnen worden ingediend.

3 Na het verstrijken van de in de voorgaande leden genoemde termijn wordt wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben goedgekeurd en geaccepteerd.

4 Indien de reclame door Te Lindert gegrond wordt bevonden, heeft wederpartij recht op vervanging van de ondeugdelijke zaken danwel creditering van een gedeelte van het factuurbedrag, dit ter keuze van Te Lindert.

5 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Te Lindert.

ALGEMENE LEVERVOORWAARDEN SERVICE GROOTHANDEL TE LINDERT

Artikel 9: Retourzendingen

1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan een retourzending van geleverde zaken slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Te Lindert.

2 Retourzending van geleverde zaken is in ieder geval niet mogelijk in geval van:

 • artikelen via een actie van Te Lindert of een leverancier van Te Lindert ingekocht;
 • artikelen waarvan de THT datum (Tenminste Houdbaar Tot) is verstreken;
 • artikelen die inmiddels niet meer in het assortiment van Te Lindert of een leverancier van Te Lindert voorkomen;
 • artikelen die door wederpartij inmiddels zijn voorzien van stickers, op- of indruk;
 • artikelen die niet van Te Lindert afkomstig zijn;
 • consumentenverpakkingeenheden met uitzondering van breuk met inachtname van overige bepalingen.

3 Van de te retourneren goederen zal een retourbon worden aangemaakt. Zonder deze retourbon zullen retouren niet geaccepteerd worden door Te Lindert of haar chauffeurs.

4 De retour te zenden goederen dienen aan onze chauffeur ter controle te worden aangeboden in open overdoos/dozen waarna de chauffeur de retourbon zal aftekenen en de goederen zal meenemen. Een exemplaar van de retourbon zal aan de klant overhandigd worden als ontvangstbewijs.

5 Overeenkomstige vervanging of creditering zal plaatsvinden in overeenstemming met de regelingen, inzake retouren, van betreffende fabrikant(en).

Artikel 10: Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

1 Alle door ons aan wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Te Lindert tot dat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.

2 Wederpartij is gerechtigd om de zaken in het kader van diensnormale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van ons te onttrekken.

3 In geval van doorverkoop van de door wederpartij (nog) niet geheel of gedeeltelijk betaalde zaken, verplicht wederpartij zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Te Lindert de uit de doorverkoop ontstane vordering op de koper aan Te Lindert te cederen.

4 De in het voorgaande lid genoemde cessie geldt slechts dan als voldoening van het door wederpartij verschuldigde factuurbedrag, indien de debiteur van de overgedragen vordering na mededeling van de cessie zijn schuld op wederpartij aan Te Lindert voldoet en deze betaling de vordering van Te Lindert op wederpartij in hoogte evenaart.

Artikel 11: Betaling

1 Betaling van facturen betrekking hebbend op door Te Lindert aan wederpartij geleverde zaken of verrichte diensten dient te geschieden binnen de termijn van 14 dagen zoals overeengekomen of zoals aangegeven op de factuur/offerte

2 Betaling dient te geschieden middels storting of bijschrijving op een door Te Lindert aangegeven bank of girorekening. De op bank of girorekening vermelde valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt. Automatische incasso door Te Lindert heeft onze voorkeur. Afname van rookwaren is alleen mogelijk bij betaling dmv Automatische incasso binnen 2 werkdagen.

3 Wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door Te Lindert is toegestaan.

4 Indien het volgens factuur verschuldigde bedrag niet binnen de volgens lid 1 geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum aan Te Lindert een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.

5 Wanneer Te Lindert ertoe overgaat een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan Te Lindert verschuldigd, met een minimum van € 50,- .

6 Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door Te Lindert gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

Artikel 12: Ontbinding

1 In gevallen dat wederpartij:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe ingediend is, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, ingediend is of wanneer hij in voorlopige surséance van betaling verkeert, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
 • nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Te Lindert door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen middels een tot wederpartij gerichte buitengerechtelijke verklaring en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de door Te Lindert verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, hetzij het geleverde als zijn eigendom terug te vorderen en terug te doen nemen, alles onverminderd de overige rechten van Te Lindert op een vergoeding van kosten, schaden en interessen.

2 Teneinde zijn in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de zaken uit te kunnen oefenen, verleent wederpartij reeds nu vooralsdan aan Te Lindert toestemming om de terreinen en gebouwen waar de zaken zich bevinden, da artoe te laten betreden.

Artikel 13: Toepasselijk recht Op alle door Te Lindert gedane aanbiedingen, alle met Te Lindert gesloten overeenkomsten en andere met Te Lindert aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde Rechter in het arrondissement waaronder Aalten behoort.