Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE LEVERVOORWAARDEN SERVICE GROOTHANDEL TE LINDERT
Artikel 1: Toepasselijkheid en definities
1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
· Te Lindert: Service Groothandel te Lindert Aalten gevestigd
Vierde broekdijk 10e 7122 JD Aalten.
· wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met Te Lindert een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten en behalve deze, diens rechtverkrijgende(n) en
erfgenamen.
2 Op alle door Te Lindert gedane aanbiedingen, alle met
Te Lindert gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering
van die overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met
Te Lindert, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van
toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij
gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts
schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na
uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Te Lindert.
Artikel 2: Aanbiedingen
1 Alle door Te Lindert aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn

/>vrijblijvend. Indien geen termijn in de aanbiedingen is gesteld
aan acceptatie, zijn door Te Lindert gedane aanbiedingen 14
dagen geldig.
2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en
andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn voor
Te Lindert slechts bindend indien dit door Te Lindert in de
aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomsten
1 Een aan Te Lindert verstrekte opdracht zal door Te Lindert
schriftelijk of elektronisch aan wederpartij worden bevestigd,
doch dit laat onverlet de bevoegdheid van Te Lindert om de
totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen dan
de opdrachtbevestiging te bewijzen.
2 Voor de bepaling van de inhoud van de overeenkomst is de
door Te Lindert gedane aanbieding of, indien die daarvan
afwijkend is, de opdrachtbevestiging, doorslaggevend.
3 Voor overeenkomsten, leveringen, opdrachten, waarvan geen
schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de
factuur of leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
4 Elke overeenkomst wordt door Te Lindert met wederpartij
aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij,
op het moment dat Te Lindert conform artikel 5 tot levering
overgaat, naar het oordeel van Te Lindert voldoende
kredietwaardig is voor de nakoming van de uit de overeenkomst
voor wederpartij jegens Te Lindert voortvloeiende financiële
verplichtingen, tenzij wederpartij reeds aan zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar het oordeel
van Te Lindert voldoende wijze heeft zekergesteld.
Artikel 4: Prijzen
1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven en zijn alle
prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.
Indien na de datum van aanbieding respectievelijk
totstandkoming van de overeenkomst een of meer der
kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is
Te Lindert gerechtigd om de geoffreerde respectievelijk
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2 Tenzij anders vermeld, zijn de door Te Lindert opgegeven
prijzen gebaseerd op levering franco huis bij aflevering binnen
Nederland en op levering af fabriek bij levering buiten
Nederland.
Artikel 5: Levering, levertijd, transport en risico
1 Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele
bestelling danwel een gedeelte daarvan. Te Lindert is
gerechtigd om in gedeelten te leveren en deze deelleveranties
afzonderlijk te factureren.
2 Een door Te Lindert aangegeven levertijd is altijd indicatief,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3 Slechts indien een levertijd schriftelijk als bindend is
overeengekomen, is de wederpartij gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien Te Lindert niet binnen deze
termijn de bestelde zaken heeft geleverd, doch niet dan nadat
hij Te Lindert bij aangetekend schrijven een redelijke termijn
heeft gegund om alsnog te leveren en evenmin indien sprake is
van overmacht als bedoeld in artikel 6.
4 Indien een levertijd niet als bindend overeengekomen is, en
Te Lindert gedurende twee maanden na het verstrijken van de
geoffreerde leveringstermijn niet tot levering is overgegaan,
heeft wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te
ontbinden, echter niet dan nadat hij Te Lindert bij aangetekend
schrijven een redelijke termijn heeft gegund om alsnog te
leveren.
5 In geval van overschrijding van een levertijd, al dan niet
bindend, danwel ontbinding van de overeenkomst wegens
overschrijding van de levertijd, heeft wederpartij geen
aanspraak op enige schadevergoeding van Te Lindert.
6 Indien is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden
op afroep, dan is wederpartij verplicht de betreffende zaken
binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen.
7 Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle
bestelde zaken zijn afgeroepen, is Te Lindert gerechtigd
hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan wederpartij af
te leveren en betaling daarvan te vorderen.
8 Wederpartij is verplicht de door hem bij Te Lindert gekochte en
door Te Lindert ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst
te nemen. Bij weigering af te nemen is wederpartij direct in
verzuim.
9 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt,
indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan Te Lindert
gegeven is, door Te Lindert als goed huisvader/koopman
bepaald, zonder dat Te Lindert enige aansprakelijkheid draagt.
10 Het risico van verlies of beschadiging van door Te Lindert aan
wederpartij verkochte zaken gaat op wederpartij over op het
moment dat de zaken aan het overeengekomen afleveradres
worden aangeboden, ongeacht of de zaken worden
geaccepteerd, danwel, indien levering af fabriek is
overeengekomen, op het moment dat de zaken aan de
vervoerder of verlader zijn afgegeven.
Artikel 6: Overmacht
1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: alle
omstandigheden buiten de wil van Te Lindert opgekomen die
van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de
overeenkomst door wederpartij redelijkerwijs niet van
Te Lindert verlangd kan worden, zoals bijzondere
weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, oorlog,
mobilisatie, transportbelemmeringen, het niet, niet behoorlijk of
niet tijdig leveren door leveranciers van Te Lindert en alle
andere omstandigheden, die de naleving van de overeenkomst
in ernstige mate belemmeren.
2 In geval van overmacht zal de levertijd met de duur van de
overmacht opleverende omstandigheid verlengd worden,
danwel is Te Lindert gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Wederpartij is alsdan niet gerechtigd schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1 Te Lindert is niet aansprakelijk voor schade welke het beoogde
of zekere gevolg is van handelen of nalaten van zijn
ondergeschikten en de door hem bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden.
2 Indien Te Lindert aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid te
allen tijde beperkt tot het door Te Lindert met betrekking tot de
zich voordoende schade verzekerde bedrag, danwel indien ter
zake geen dekking wordt geboden, tot het netto factuurbedrag
van de schadeveroorzakende zaken.
3 Te Lindert is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade
ontstaan bij wederpartij of derden.
4 Wederpartij vrijwaart Te Lindert voor aanspraken van derden
aangaande letsel en zaakschade indien en voor zover deze
aanspraken hoger zijn dan het door ons ter zake verzekerde
bedrag, alsmede voor alle aanspraken van derden aangaande
bedrijfsschade.
5 Te Lindert is evenmin aansprakelijk voor schade welke het
gevolg is van het gebruik van geleverde zaken tot een doel
waarvoor de zaken niet geschikt zijn. Wederpartij dient zelf de
geschiktheid van de geleverde zaken voor een ander doel dan
waarvoor Te Lindert heeft aangegeven dat ze geschikt zijn, te
onderzoeken. Een dergelijk onderzoek kan echter nooit leiden
tot aansprakelijkheid van Te Lindert ter zake.
Artikel 8: Reclames
1 Tekorten in de inhoud danwel het aantal van de om
verpakkingscolli
dienen schriftelijk binnen een werkdag na ontvangst van de
zaken aan Te Lindert te worden gemeld, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Te Lindert zal na
gegrondbevinding van de melding zo spoedig mogelijk tot
nalevering overgaan.
2 Reclames ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken
dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden
ingediend, danwel, indien het een verborgen gebrek betreft,
binnen 8 dagen na constatering, terwijl reclames ten aanzien
van verborgen gebreken uiterlijk binnen twee maanden na
aflevering kunnen worden ingediend.
3 Na het verstrijken van de in de voorgaande leden genoemde
termijn wordt wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben
goedgekeurd en geaccepteerd.
4 Indien de reclame door Te Lindert gegrond wordt bevonden,
heeft wederpartij recht op vervanging van de ondeugdelijke
zaken danwel creditering van een gedeelte van het
factuurbedrag, dit ter keuze van Te Lindert.
5 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van
zijn betalingsverplichtingen jegens Te Lindert.
ALGEMENE LEVERVOORWAARDEN SERVICE GROOTHANDEL TE LINDERT
Artikel 9: Retourzendingen
1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan een
retourzending van geleverde zaken slechts plaatsvinden na
schriftelijke toestemming van Te Lindert.
2 Retourzending van geleverde zaken is in ieder geval niet
mogelijk in geval van:
· artikelen via een actie van Te Lindert of een leverancier van
Te Lindert ingekocht;
· artikelen waarvan de THT datum (Tenminste Houdbaar Tot)
is verstreken;
· artikelen die inmiddels niet meer in het assortiment van
Te Lindert of een leverancier van Te Lindert voorkomen;
· artikelen die door wederpartij inmiddels zijn voorzien van
stickers, op- of indruk;
· artikelen die niet van Te Lindert afkomstig zijn;
· consumentenverpakkingeenheden met uitzondering van
breuk met inachtname van overige bepalingen.
3 Van de te retourneren goederen zal een retourbon worden
aangemaakt. Zonder deze retourbon zullen retouren niet
geaccepteerd worden door Te Lindert of haar chauffeurs.
4 De retour te zenden goederen dienen aan onze chauffeur ter
controle te worden aangeboden in open overdoos/dozen
waarna de chauffeur de retourbon zal aftekenen en de
goederen zal meenemen. Een exemplaar van de retourbon zal
aan de klant overhandigd worden als ontvangstbewijs.
5 Overeenkomstige vervanging of creditering zal plaatsvinden in
overeenstemming met de regelingen, inzake retouren, van
betreffende fabrikant(en).
Artikel 10: Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud
1 Alle door ons aan wederpartij te leveren en geleverde zaken
blijven eigendom van Te Lindert tot dat wederpartij aan al zijn
verplichtingen jegens ons ter zake de betreffende, de vorige en
volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ons verrichte
of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake
de vorderingen van ons jegens wederpartij wegens
tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn
verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.
2 Wederpartij is gerechtigd om de zaken in het kader van diens
normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken, maar is
niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te
vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of
genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van ons te
onttrekken.
3 In geval van doorverkoop van de door wederpartij (nog) niet
geheel of gedeeltelijk betaalde zaken, verplicht wederpartij zich
reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Te Lindert de uit
de doorverkoop ontstane vordering op de koper aan Te Lindert
te cederen.
4 De in het voorgaande lid genoemde cessie geldt slechts dan als
voldoening van het door wederpartij verschuldigde
factuurbedrag, indien de debiteur van de overgedragen
vordering na mededeling van de cessie zijn schuld op
wederpartij aan Te Lindert voldoet en deze betaling de
vordering van Te Lindert op wederpartij in hoogte evenaart.
Artikel 11: Betaling
1 Betaling van facturen betrekking hebbend op door Te Lindert
aan wederpartij geleverde zaken of verrichte diensten dient te
geschieden binnen de termijn van 14 dagen zoals
overeengekomen of zoals aangegeven op de factuur/offerte
2 Betaling dient te geschieden middels storting of bijschrijving op
een door Te Lindert aangegeven bank of girorekening. De op
bank of girorekening vermelde valutadatum wordt als betalingsdag
aangemerkt.
Automatische incasso door Te Lindert heeft onze voorkeur.
Afname van rookwaren is alleen mogelijk bij betaling dmv
Automatische incasso binnen 2 werkdagen.
3 Wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie,
hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door Te Lindert is
toegestaan.
4 Indien het volgens factuur verschuldigde bedrag niet binnen de
volgens lid 1 geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder
dat daartoe ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum
aan Te Lindert een rente verschuldigd van 1% per maand of
gedeelte van een maand.
5 Wanneer Te Lindert ertoe overgaat een onbetaald gebleven
factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven,
zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee
verband houdend voor rekening van wederpartij. Voor de
buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% van de
hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan
Te Lindert verschuldigd, met een minimum van € 50,- .
6 Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van
de door hem verschuldigde rente alsmede van de door
Te Lindert gemaakte incassokosten, en wordt daarna in
mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
Artikel 12: Ontbinding
1 In gevallen dat wederpartij:
· in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek
daartoe ingediend is, tot boedelafstand overgaat, een
verzoek tot surséance van betaling indient, ingediend is of
wanneer hij in voorlopige surséance van betaling verkeert,
danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendom wordt gelegd;
· komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
· enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet
tijdig of niet juist nakomt;
· nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde termijn te voldoen;
· overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng
van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de
doelstelling van zijn bedrijf;
heeft Te Lindert door het enkel plaatsgrijpen van een der
opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst
als ontbonden te beschouwen middels een tot wederpartij
gerichte buitengerechtelijke verklaring en zonder dat enige
rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag
verschuldigd door wederpartij op grond van de door Te Lindert
verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing
of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, hetzij
het geleverde als zijn eigendom terug te vorderen en terug te
doen nemen, alles onverminderd de overige rechten van
Te Lindert op een vergoeding van kosten, schaden en
interessen.
2 Teneinde zijn in het vorige lid genoemde recht tot terugname
van de zaken uit te kunnen oefenen, verleent wederpartij reeds
nu vooralsdan aan Te Lindert toestemming om de terreinen en
gebouwen waar de zaken zich bevinden, da artoe te laten
betreden.
Artikel 13: Toepasselijk recht
Op alle door Te Lindert gedane aanbiedingen, alle met Te Lindert
gesloten overeenkomsten en andere met Te Lindert aangegane
verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een
aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks
toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde Rechter in het
arrondissement waaronder Aalten behoort.